Algemene voorwaarden

Dagtochten

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1. Om deel te kunnen nemen is het verplicht dat je kunt zwemmen ivm de veiligheid. Zeilervaring is niet nodig.

1.2. Het deelnemen aan vaardagen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.3. Geluk op het water aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer aan vaartochten die door Geluk op het Water georganiseerd zijn.

1.4.Geluk op het water is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

Artikel 2: Betaling en Opzeggen
De betaling van een geboekte vaardag dient in zijn geheel vooraf plaats te vinden middels een overboeking naar:
Lighthouse Marketing
IBAN NL90KNAB 0601473612

Annuleren van dagtochten (niet verhuur) is alleen kosteloos mogelijk bij windkracht 6BFT of meer.

Verhuur

Huurder is de klant
Verhuurder is Suzanne Kuijer

Het is verplicht vooraf een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs te overhandigen aan de verhuurder.

Artikel 3: Wat moet je kunnen?
3.1 Aantoonbare zeilervaring op platbodems
De Hippopotamus wordt alleen verhuurd aan mensen die aantoonbare zeilervaring hebben. Verhuurder informeert huurder over benodigde certificaten voor sluiting van de overeenkomst.

3.2 De schipper en zijn bemanning
Als je zelfstandig een zeiljacht wilt huren, moet je als schipper samen met een ervaren bemanningslid zelfstandig het zeiljacht kunnen varen. Tot je ‘zeilvaardigheden’ behoren onder andere:
• zelfstandig afvaren en aanleggen;
• zelfstandig navigeren;
• zelfstandig ankeren;
• goed marifoongebruik;
• stressbestendigheid.

Huurder is 18 jaar of ouder en zorgt dat hij beschikt over de verplichte certificaten en vaarervaring. Indien verhuurder hieraan twijfelt mag verhuurder te allen tijde checken of huurder voldoende ervaring heeft door middel van een proefvaart. Bij gebleken gebrek aan zeil-/vaarervaring blijft de overeenkomst van kracht en wordt de huursom niet geretourneerd.

Artikel 4: Betaling bij verhuur
4.1 Direct na het ontvangen van de factuur dient 50% van de prijs te worden aanbetaald. De resterende 50% dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn voldaan. De betaling kan middels een overboeking naar:

Suzanne Kuijer Consultancy
IBAN NL98INGB 0008420669

4.1 Direct na het ontvangen van de factuur dient 50% van de prijs te worden aanbetaald. De resterende 50% dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn voldaan.Het totaal verschuldigde factuurbedrag moet vooraf betaald zijn, ook al gebruikt huurder het vaartuig niet of voor een gedeelte van de huurperiode.

4.2 Bij annulering van de zijde van de huurder zijn de volgende bedragen verschuldigd:
tot 6 weken voor vertrek 50% van de prijs van de jachthuur.
Binnen 6 weken voor vertrek 100%.
Annulering dient schriftelijk te geschieden.

4.3 De borg voor de verhuur van het schip bedraagt 900 euro, te voldoen in contant bij aankomst of via een overboeking minstens 1 dag voorafgaand aan de verhuurperiode aan:

Suzanne Kuijer Consultancy
IBAN NL98INGB 0008420669
Onder vermelding van uw naam en de verhuurperiode en referentie aan de borg.

Artikel 5: Eigen risico en aansprakelijkheid
5.1 Het schip is WA verzekerd voor de casco van het schip. Voor ongevallen dient u uzelf vooraf te verzekeren.

5.2 Verhuurder geeft voldoende informatie vooraf voor het gebruik van het vaartuig, de inventaris en toebehoren, met name over de controle van het vloeistofpeil van de accu’s, oliepeil en andere smering tijdens incheck van het jacht.

5.3 Huurder is verplicht eventuele medische gegevens die zijn gedrag kan beïnvloeden voorafgaand aan de huurperiode aan Amorgos en/of schipper/instructeur te melden.

5.4 Huurder zal het vaartuig als een zorgvuldig schipper gebruiken. De instructies van verhuurder moeten worden opgevolgd.
Het vaartuig wordt tijdig zoals afgesproken en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode – behoudens normale slijtage – ingeleverd bij verhuurder.

Artikel 6: Wat niet mag

6.1 Het is als huurder niet toegestaan:
1. Het vaartuig aan derden in gebruik te geven of te verhuren.
2. Benedendeks te roken.
3. Deel te nemen aan wedstrijden.
4. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder vooraf te varen op Zeeuwse Wateren, Waddenzee, Noordzee en internationale wateren.
5. Uit te varen bij constante wind van 6 bft of meer of bij waarschuwingen van het KNMI.
6. Om bedrijfsmatig personenvervoer te verrichten.
7. Te varen na zonsondergang en voor zonsopkomst

Artikel 7: Kosten en schade
7.1 Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade aan het jacht, voor zover deze schade niet onder de verantwoordelijkheid valt van verhuurder, zoals slijtage, ouderdom, gebreken in het onderhoud e.d. Deze aansprakelijkheid van de huurder is beperkt tot het bedrag van de borgsom m.u.v. nalatigheid of grove schuld. Huurder heeft geen recht op een vervangend jacht of (gedeeltelijke) restitutie van huursom als het jacht één of meerdere dagen niet gebruikt kan worden door het ontstaan van schade die niet aan verhuurder te wijten is.

7.2 De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud, reparatie, sleephulp en berging wegens mechanische defecten komen voor rekening van de verhuurder. In dergelijke situaties moet huurder direct contact opnemen met de verhuurder. Kosten zullen alleen worden vergoed na overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Terugbetaling van gemaakte kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota’s. Vervangen onderdelen neemt de huurder indien mogelijk voor de verhuurder mee terug.

7.3 Buiten het eigen risico zijn alle schades aan het eigen jacht en schade toegebracht aan jachten van derden gedekt, met uitzondering van:
1. schade ontstaan door dronkenschap, joyriding en anderszins opzettelijke vernielingen door schipper of bemanningsleden;
2. sleep- en bergingskosten door anderen dan verhuurder of KNRM m.u.v. levensbedreigende situaties;
3. achterlaten van het jacht in een andere haven dan de thuishaven;
4. schade aan bijzondere voorzeilen.

7.4 Verhuurder is aansprakelijk voor door huurder geleden schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht of andere omstandigheden die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen (bijvoorbeeld: slechte weersomstandigheden, werkstakingen, schade aan het jacht etc.). Verhuurder verplicht zich alles in het werk te stellen dergelijke omstandigheden te vermijden, voorkomen, op te lossen of hulp en bijstand te verlenen.

7.5 Als het gehuurde jacht (bijv. vanwege schade) niet beschikbaar is zal het volledige factuurbedrag teruggestort worden.

7.6 De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig (o.a. haven-, brug-, kade-, sluis-, en liggelden, brandstof en verlichting e.d.) komen gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder. Havengeld in de thuishaven van het jacht is voor rekening van de verhuurder.

7.7 Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende sleep- en bergingskosten, tenzij de schade wordt gedekt door de WA Cascoverzekering van verhuurder. Dit bedrag is maximaal het eigen risico van 900 euro, tenzij er geen overleg met de verhuurder heeft plaats gevonden en mits er toestemming is verleend door de verhuurder tot het maken van hierboven genoemde kosten.

7.8 Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van het vaartuig, inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.

7.9 Bij het inhuren van begeleiding door een schipper of instructeur van verhuurder op een eigen of gehuurd jacht, is verhuurder niet aansprakelijk voor schade aan het jacht, personen, schade toegebracht aan derden, sleepkosten e.d. behalve in geval van nalatigheid of grove schuld.

7.10 Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert verhuurder de betaalde huursom in verhouding van de ontbinding.

7.11 Brengt huurder het vaartuig later terug dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en vergoeding van de daardoor ontstane inkomstenderving van verhuurder.

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Dagtochten

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1. Om deel te kunnen nemen is het verplicht dat je kunt zwemmen ivm de veiligheid. Zeilervaring is niet nodig.

1.2. Het deelnemen aan vaardagen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.3. Geluk op het water aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer aan vaartochten die door Geluk op het Water georganiseerd zijn.

1.4.Geluk op het water is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

Artikel 2: Betaling en Opzeggen
De betaling van een geboekte vaardag dient in zijn geheel vooraf plaats te vinden middels een overboeking naar:
Lighthouse Marketing
IBAN NL90KNAB 0601473612

Annuleren van dagtochten (niet verhuur) is alleen kosteloos mogelijk bij windkracht 6BFT of meer.

Verhuur

Huurder is de klant
Verhuurder is Suzanne Kuijer

Het is verplicht vooraf een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs te overhandigen aan de verhuurder.

Artikel 3: Wat moet je kunnen?
3.1 Aantoonbare zeilervaring op platbodems
De Hippopotamus wordt alleen verhuurd aan mensen die aantoonbare zeilervaring hebben. Verhuurder informeert huurder over benodigde certificaten voor sluiting van de overeenkomst.

3.2 De schipper en zijn bemanning
Als je zelfstandig een zeiljacht wilt huren, moet je als schipper samen met een ervaren bemanningslid zelfstandig het zeiljacht kunnen varen. Tot je ‘zeilvaardigheden’ behoren onder andere:
• zelfstandig afvaren en aanleggen;
• zelfstandig navigeren;
• zelfstandig ankeren;
• goed marifoongebruik;
• stressbestendigheid.

Huurder is 18 jaar of ouder en zorgt dat hij beschikt over de verplichte certificaten en vaarervaring. Indien verhuurder hieraan twijfelt mag verhuurder te allen tijde checken of huurder voldoende ervaring heeft door middel van een proefvaart. Bij gebleken gebrek aan zeil-/vaarervaring blijft de overeenkomst van kracht en wordt de huursom niet geretourneerd.

Artikel 4: Betaling bij verhuur
4.1 Direct na het ontvangen van de factuur dient 50% van de prijs te worden aanbetaald. De resterende 50% dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn voldaan. De betaling kan middels een overboeking naar:

Suzanne Kuijer Consultancy
IBAN NL98INGB 0008420669

4.1 Direct na het ontvangen van de factuur dient 50% van de prijs te worden aanbetaald. De resterende 50% dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn voldaan.Het totaal verschuldigde factuurbedrag moet vooraf betaald zijn, ook al gebruikt huurder het vaartuig niet of voor een gedeelte van de huurperiode.

4.2 Bij annulering van de zijde van de huurder zijn de volgende bedragen verschuldigd:
tot 6 weken voor vertrek 50% van de prijs van de jachthuur.
Binnen 6 weken voor vertrek 100%.
Annulering dient schriftelijk te geschieden.

4.3 De borg voor de verhuur van het schip bedraagt 900 euro, te voldoen in contant bij aankomst of via een overboeking minstens 1 dag voorafgaand aan de verhuurperiode aan:

Suzanne Kuijer Consultancy
IBAN NL98INGB 0008420669
Onder vermelding van uw naam en de verhuurperiode en referentie aan de borg.

Artikel 5: Eigen risico en aansprakelijkheid
5.1 Het schip is WA verzekerd voor de casco van het schip. Voor ongevallen dient u uzelf vooraf te verzekeren.

5.2 Verhuurder geeft voldoende informatie vooraf voor het gebruik van het vaartuig, de inventaris en toebehoren, met name over de controle van het vloeistofpeil van de accu’s, oliepeil en andere smering tijdens incheck van het jacht.

5.3 Huurder is verplicht eventuele medische gegevens die zijn gedrag kan beïnvloeden voorafgaand aan de huurperiode aan Amorgos en/of schipper/instructeur te melden.

5.4 Huurder zal het vaartuig als een zorgvuldig schipper gebruiken. De instructies van verhuurder moeten worden opgevolgd.
Het vaartuig wordt tijdig zoals afgesproken en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode – behoudens normale slijtage – ingeleverd bij verhuurder.

Artikel 6: Wat niet mag

6.1 Het is als huurder niet toegestaan:
1. Het vaartuig aan derden in gebruik te geven of te verhuren.
2. Benedendeks te roken.
3. Deel te nemen aan wedstrijden.
4. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder vooraf te varen op Zeeuwse Wateren, Waddenzee, Noordzee en internationale wateren.
5. Uit te varen bij constante wind van 6 bft of meer of bij waarschuwingen van het KNMI.
6. Om bedrijfsmatig personenvervoer te verrichten.
7. Te varen na zonsondergang en voor zonsopkomst

Artikel 7: Kosten en schade
7.1 Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade aan het jacht, voor zover deze schade niet onder de verantwoordelijkheid valt van verhuurder, zoals slijtage, ouderdom, gebreken in het onderhoud e.d. Deze aansprakelijkheid van de huurder is beperkt tot het bedrag van de borgsom m.u.v. nalatigheid of grove schuld. Huurder heeft geen recht op een vervangend jacht of (gedeeltelijke) restitutie van huursom als het jacht één of meerdere dagen niet gebruikt kan worden door het ontstaan van schade die niet aan verhuurder te wijten is.

7.2 De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud, reparatie, sleephulp en berging wegens mechanische defecten komen voor rekening van de verhuurder. In dergelijke situaties moet huurder direct contact opnemen met de verhuurder. Kosten zullen alleen worden vergoed na overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Terugbetaling van gemaakte kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota’s. Vervangen onderdelen neemt de huurder indien mogelijk voor de verhuurder mee terug.

7.3 Buiten het eigen risico zijn alle schades aan het eigen jacht en schade toegebracht aan jachten van derden gedekt, met uitzondering van:
1. schade ontstaan door dronkenschap, joyriding en anderszins opzettelijke vernielingen door schipper of bemanningsleden;
2. sleep- en bergingskosten door anderen dan verhuurder of KNRM m.u.v. levensbedreigende situaties;
3. achterlaten van het jacht in een andere haven dan de thuishaven;
4. schade aan bijzondere voorzeilen.

7.4 Verhuurder is aansprakelijk voor door huurder geleden schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht of andere omstandigheden die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen (bijvoorbeeld: slechte weersomstandigheden, werkstakingen, schade aan het jacht etc.). Verhuurder verplicht zich alles in het werk te stellen dergelijke omstandigheden te vermijden, voorkomen, op te lossen of hulp en bijstand te verlenen.

7.5 Als het gehuurde jacht (bijv. vanwege schade) niet beschikbaar is zal het volledige factuurbedrag teruggestort worden.

7.6 De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig (o.a. haven-, brug-, kade-, sluis-, en liggelden, brandstof en verlichting e.d.) komen gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder. Havengeld in de thuishaven van het jacht is voor rekening van de verhuurder.

7.7 Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende sleep- en bergingskosten, tenzij de schade wordt gedekt door de WA Cascoverzekering van verhuurder. Dit bedrag is maximaal het eigen risico van 900 euro, tenzij er geen overleg met de verhuurder heeft plaats gevonden en mits er toestemming is verleend door de verhuurder tot het maken van hierboven genoemde kosten.

7.8 Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van het vaartuig, inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.

7.9 Bij het inhuren van begeleiding door een schipper of instructeur van verhuurder op een eigen of gehuurd jacht, is verhuurder niet aansprakelijk voor schade aan het jacht, personen, schade toegebracht aan derden, sleepkosten e.d. behalve in geval van nalatigheid of grove schuld.

7.10 Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert verhuurder de betaalde huursom in verhouding van de ontbinding.

7.11 Brengt huurder het vaartuig later terug dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en vergoeding van de daardoor ontstane inkomstenderving van verhuurder.

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.